رسالهٴ ﴿سؤال و جواب﴾

سؤال و جواب (۲۱-۳٠)

۲۱- سؤال: از آيه مبارکه ”فى الاسفار إذا نزلتم و استرحتم المقام الامن مكان كلّ صلوة سجدة واحدة“ .

جواب: اين سجده قضای نمازی است که در اثنای حرکت و مواقع نا امن فوت شده و اگر در وقت نمازی در جای امن ٤٩ مستريح باشد بايد همان نماز موقوت را به جای آورد و اين حکم که در قضا نازل در سفر و حضر هر دو يکسان است.

۲۲- سؤال: از تعيين سفر.

جواب: تعيين سفر نه ساعت از قرار ساعت مصنوع و اگر مسافر در جائی توقّف کند و معيّن باشد توقّف او تا يک شهر بيان بايد صائم شود و اگر اقلّ از يک شهر باشد صوم بر او نيست و اگر در بين شهر صوم وارد شود به جائی که يک شهر بيانی در آن جا توقّف می‌نمايد بايد سه روز افطار کند و بعد از آن ما بقی ايّام صوم را صائم شود و اگر به وطن خود رسد که دائم الاقامه در آن جا بوده است بايد همان يوم اول ورود صائم شود.

۲۳- سؤال: از جزای زانی و زانيه.

جواب: دفعه اولی ٩ مثقال ثانی ١٨ مثقال ثالث ٣٦ مثقال الی آخر دو مقدار جزای سابق و مثقال نوزده نخود است چنانچه در بيان نازل شده.

۲٤- سؤال: از صيد. ٥٠

جواب: قوله تعالى: ”اذا ارسلتم الجوارح الخ" اقسام ديگر هم در آن داخل است چون تفنگ و تير و غيرهما از هر نوع آلات که به آن صيد می‌کنند ولکن اگر با دام صيد شود و تا وصول به آن مرده باشد حرام است.

۲٥- سؤال: از حجّ.

جواب: حجّ يکی از دو بيت واجب ديگر بسته به ميل شخصی است که عزيمت حجّ نموده.

۲٦- سؤال: از مهر.

جواب: در مهر اقتناع به درجه اولی مقصود از آن ١٩ مثقال نقره است.

۲٧- سؤال: از آيه مبارکه ”و ان اتاها خبر الموت الخ".

جواب: مراد از لبث اشهر معدودات ٩ ماه است.

۲۸- سؤال: مجدّد از سهم ميراث معلّم استفسار شده بود.

جواب: اگر معلّم مرده باشد ثلث سهم او به بيت العدل راجع و دو ثلث ديگر به ذرّيه ميّت نه معلّم. ٥۱

۲٩- سؤال: مجدّد از حجّ استفسار شده بود.

جواب: حجّ بيت که بر رجال است بيت اعظم در بغداد و بيت نقطه در شيراز مقصود است هر يک را که حجّ نمايند کافی است هر کدام نزديکتر به هر بلد است اهل آن بلد آن را حجّ نمايند.

۳٠- سؤال: از آيه ”من اتّخذ بكراً لخدمته لا بأس“.

جواب: محض از برای خدمت است چنانکه صغار و کبار ديگر را اجرت می‌دهند برای خدمت و آن بکر هر وقت که خواهد زوج اختيار کند اختيار با نفس اوست چه که خريدن اماء حرام و زياده بر دو زوجه هم حرام است.