رسالهٴ ﴿سؤال و جواب﴾

سؤال و جواب (۳۱-٤٠)

۳۱- سؤال: از آيه مبارکه ”قد نهاكم الله عمّا عملتم بعد طلقات ثلث“ .

جواب: مقصود حکم قبل است که بايد ديگری آن را تزويج نموده بعد بر او حلال شود در کتاب اقدس نهی از اين عمل نازل.

۳۲- سؤال: از ارتفاع بيتين در مقامين و مقامات مستقرّ عرش. ٥٢

جواب: مقصود از بيتين بيت اعظم و بيت نقطه است و مقامات ديگر به اختيار اهل آن بلد است هر بيتی را که محلّ استقرار شده مرتفع نمايند يا يک بيت را اختيار کنند.

۳۳- سؤال: مجدّد از ارث معلّم استفسار شده بود.

جواب: اگر معلّم از غير اهل بهاء است ابداً ارث نمی‌برد و اگر معلّم متعدّد باشد ميانشان بالسّويّه قسمت می‌شود و اگر معلّم وفات نموده باشد به اولاد او ارث نمی‌رسد بلکه دو ثلث ارث به اولاد صاحب مال و يک ثلث به بيت عدل راجع.

۳٤- سؤال: از بيت مسکون که مخصوص اولاد ذکور است.

جواب: اگر بيت مسکون متعدّد باشد اعلی و اشرف آن بيوت مقصود است و ما بقی مثل ساير اموال است که بايد بين کل قسمت شود و هر يک از طبقات ورّاث که خارج از دين الهی است حکمش حکم معدوم است و ارث نمی‌برد.

۳٥- سؤال: در باب نوروز.

جواب: هر روز که شمس تحويل بحمل شود همان يوم عيد است اگر چه يک دقيقه به غروب مانده باشد. ٥۳

۳٦- سؤال: اگر عيد مولود و يا مبعث در صيام واقع شود حکمش چيست.

جواب: اگر عيد مولود و يا مبعث در ايّام صيام واقع شود حکم صوم در آن يوم مرتفع است.

۳٧- سؤال: در احکام الهيّه در باب ارث، دار مسکونه و البسه مخصوصه را از برای ذکران ذرّيه مقرّر فرموده‌اند بيان شود که اين حکم در مال اب است و يا در مال امّ هم همين حکم جاری است.

جواب: البسه مستعمله امّ ما بين بنات بالسّويّه قسمت شود و ساير اشياء از ملک و حلی و البسه غير مستعمله کل از آن قسمت می‌برند به قسمی که در کتاب اقدس نازل شده و در صورت عدم وجود بنت جميع مال کما نزل فی الرّجال بايد قسمت شود.

۳۸- سؤال: در باب طلاق که بايد صبر شود يک سنه اگر رائحه رضا و ميل بوزد از يک طرف و طرف ديگر نوزد چگونه است حکم آن.

جواب: حکم به رضايت طرفين در کتاب اقدس نازل اگر از ٥٤ هر دو طرف رضايت نباشد اتّفاق واقع نه.

۳٩- سؤال: در مهر ورقات هر گاه نقد و دفعة واحده نباشد به عنوان قبض مجلس رد شود و دست به دست شود و بعد از امکان به ضلع رد نمايد چگونه است.

جواب: اذن به اين فقره از مصدر امر صادر.

٤٠- سؤال: در مدّت اصطبار هرگاه متضوّع شود رائحه حبّ و باز کراهت حاصل شود و در ظرف سنه گاه کراهت و گاه ميل و در حالت کراهت سنه به آخر رسد در اين صورت افتراق حاصل است يا نه.

جواب: در هر حال هر وقت کراهت واقع شود از يوم وقوع ابتدای سنه اصطبار است و بايد سنه به آخر رسد.