رسالهٴ ﴿سؤال و جواب﴾

سؤال و جواب (٤۱-٥٠)

٤۱- سؤال: دار مسکونه و البسه مخصوصه مخصوص ذرّيه ذکور است "دون الاناث و الورّاث" هر‌گاه ذرّيه ذکور نباشد تکليف چيست.

جواب: قوله تعالی ”من مات ولم يكن له ذرّيّة ترجع حقوقهم إلى بيت العدل“. نظر به اين آيه مبارکه دار مسکونه و البسه ٥٥ مخصوصه به بيت العدل راجع است.

٤۲- سؤال: در کتاب اقدس حقوق اللّه نازل. آيا بيت مسکون و متروکات آن و ما يحتاج جزو اموالی است که حقوق بر آن ثابت مى‌شود يا نوع ديگر است.

جواب: در احکام فارسيّه می‌فرمايد "در اين ظهور اعظم اسباب بيت و بيت مسکون را عفو نموديم يعنی اسبابی که ما يحتاج به است".

٤۳- سؤال: در باب نامزد کردن بنت قبل از بلوغ.

جواب: حرمت آن از مصدر امر نازل و بيش از نود و پنج روز قبل از نکاح ذکر وصلت حرام است.

٤٤- سؤال: اگر بالفرض اموال شخصی صد تومان باشد و حقوق را ادا نموده بعد در تجارت نقصان واقع شود و نصف اين مبلغ تلف شود باز به تجارت به نصاب رسد حقوق بايد داد يا نه.

جواب: در اين صورت حقوق بر آن تعلّق نمى‌گيرد.

٤٥- سؤال: اگر مبلغ معهود به کلّی بعد از اداء حقوق تلف شود ٥٦ و دفعه ديگر از کسب و تجارت همين مبلغ حاصل شود حقوق ثانی بايد داد يا نه.

جواب: در اين صورت هم حقوق ثابت نه.

٤٦- سؤال: از آيه مبارکه ”كتب عليكم النّكاح“ اين حکم واجب است يا نه.

جواب: واجب نه.

٤٧- سؤال: اگر شخصی باکره را نکاح کرد و مهريّه را هم تسليم کرد هنگام اقتران معلوم شد که باکره نيست آيا مصروف و مهريّه برمی‌گردد يا نه و اگر به شرط باکره بودن نکاح شد آيا فساد شرط سبب فساد مشروط مى‌شود يا نه.

جواب: در اين صورت مصروف و مهريّه برمی‌گردد و فساد شرط علّت فساد مشروط است ولکن اگر در اين مقام ستر و عفو شامل شود عند اللّه سبب اجر عظيم است.

٤۸- سؤال: ”رقم عليكم الضّيافة“ واجب است يا نه.

جواب: واجب نه. ٥٧

٤٩- سؤال: از حدّ زنا و لواط و سارق و مقادير آن.

جواب: تعيين مقادير حد به بيت العدل راجع است.

٥٠- سؤال: از حلّيّت و حرمت نکاح اقارب.

جواب: اين امور هم به امنای بيت العدل راجع است.