رسالهٴ ﴿سؤال و جواب﴾

سؤال و جواب (٥۱-٦٠)

٥۱- سؤال: در باب وضو ”من لم يجد المآء يذكر خمس مرّات بسم الله الاطهر الاطهر“ در شدّت سرما و يا جراحت يد و وجه خواندن ذکر جايز است يا نه.

جواب: در شدّت سرما به آب گرم و در وجود جراحت يد و وجه و مانع آخر از قبيل اوجاع که استعمال آب مضرّ باشد ذکر معهود را بدل وضو تلاوت نمايد.

٥۲- سؤال: ذکر که در عوض صلات آيات نازل شده واجب است يا نه.

جواب: واجب نه.

٥۳- سؤال: در باب ارث مع وجود اخ و اخت ابی و امّی اخ و اخت امّی هم سهم می‌برند يا نه. ٥۸

جواب: سهم نمی‌برند.

٥٤- سؤال: قوله تعالی ”انّ الّذى مات فى ايّام والده وله ذرّيّة اولئك يرثون ما لابيهم“. اگر دختر در ايّام پدر فوت شود حکمش چيست.

جواب: ميراث او به حکم کتاب به هفت سهم منقسم می‌شود.

٥٥- سؤال: اگر ميّت زن باشد سهم زوجه به که راجع.

جواب: سهم زوجه به زوج راجع.

٥٦- سؤال: در باب کفن ميّت به پنج ثوب امر شده آيا مقصود از اين پنج پنج پارچه است که در قبل معمول می‌شد و يا آنکه مراد سرتاسری جوف هم است.

جواب: مقصود پنج پارچه است.

٥٧- سؤال: آيات مُنزله بعضی با هم فرق دارد.

جواب: بسياری از الواح نازل شد و همان صورت اوليّه من دون مطابقه و مقابله باطراف رفته لذا حسب الامر به ملاحظه آنکه معرضين را مجال اعتراض نماند مکرّر در ساحت اقدس قرائت ٥٩ شد و قواعد قوم در آن اجرا گشت و حکمت ديگر چون در قاعده جديده به حسب بيان حضرت مبشّر روح ما سواه فداه قواعد بسيار وسيع ملاحظه شد لذا به جهت سهولت و اختصار نازل شد آنچه با اکثر مطابق است.

٥۸- سؤال: از آيه مبارکه ”فى الاسفار اذا نزلتم و استرحتم المقام الامن مكان كلّ صلوة سجدة واحدة“ قضای نمازی است که به علّت عدم امنيت فوت شده يا به کلّی در سفر صلات ساقط است و سجده به جای آن است.

جواب: اگر وقت صلات برسد و امنيت نباشد بعد از وصول به مکان امن هر قدر فوت شده به جای هر يک يک بار سجده نمايد و بعد از سجده اخيره بر هيکل توحيد نشسته ذکر معهود را قرائت نمايد. در سفر اگر موقع امن باشد صلات ساقط نه.

٥٩- سؤال: پس از نزول و استراحت هر گاه وقت صلات باشد صلات معيّن است و يا بايد در عوض صلات سجده نمايد.

جواب: جز در مواقع نا امن ترک صلات جايز نه.

٦٠- سؤال: هرگاه سجده صلوات فائته متعدّد باشد تعدّد ذکر بعد ٦٠ از سجده لازم است يا نه.

جواب: بعد از سجده اخيره خواندن ذكر معهود كافى است به تعدّد سجده تعدّد ذكر لازم نه.