رسالهٴ ﴿سؤال و جواب﴾

سؤال و جواب (٦۱-٧٠)

٦۱- سؤال: در حضر اگر صلات فوت شود عوض فائته سجده لازم است يا نه.

جواب: در جواب سؤالات قبل مرقوم اين حکم که در قضا نازل در سفر و حضر هر دو يکسان است.

٦۲- سؤال: هرگاه لاجل امر آخر وضو گرفته باشد و وقت صلات مصادف شود همان وضو کافی است و يا تجديد لازم.

جواب: همان وضو کافی است تجديد آن لازم نه.

٦۳- سؤال: در کتاب اقدس صلات ٩رکعت نازل که در زوال و بکور و اصيل معمول رود و اين لوح صلات مخالف آن بنظر آمده.

جواب: آنچه در کتاب اقدس نازل صلات ديگر است ولکن نظر به حکمت در سنين قبل بعض احکام کتاب اقدس که از جمله آن صلات است در ورقه اخری مرقوم و آن ورقه مع آثار ٦۱ مبارکه به جهت حفظ و ابقای آن به جهتی از جهات ارسال شده بود و بعد اين صلوات ثلاث نازل.

٦٤- سؤال: در تعيين وقت اتّکال به ساعت جايز است يا نه.

جواب: اتّکال به ساعت جايز است.

٦٥- سؤال: در ورقه صلات سه صلات نازل آيا هر سه واجب است يا نه.

جواب: عمل يکی از اين صلوات ثلاث واجب هر کدام معمول رود کافی است.

٦٦- سؤال: وضوی بامداد در زوال مجری است و کذا وضوی زوال از برای اصيل يا نه.

جواب: وضو مربوط به نماز است در هر صلات بايد تجديد شود.

٦٧- سؤال: در صلات مبسوط که فرمايش رفته بايستد مقبلاً الی اللّه چنين می‌نمايد که قبله لازم نباشد چنين است يا نه.

جواب: مقصود قبله است. ٦۲

٦۸- سؤال: از آيه مبارکه ”اتلوا آيات الله فى كلّ صباح و مسآء“.

جواب: مقصود جميع ما نزل من ملکوت البيان است. شرط اعظم ميل و محبّت نفوس مقدّسه است به تلاوت آيات. اگر يک آيه و يا يک کلمه به روح و ريحان تلاوت شود بهتر است از قرائت کتب متعدّده.

٦٩- سؤال: آيا شخص می‌تواند در کتاب وصيّت از اموال خود چيزی قرار بدهد که بعد از وفات او در امورات خيريّه صرف شود به غير اداء حقوق اللّه و حقوق ناس يا آنکه جز مخارج دفن و كفن و حمل نعش حقّی ندارد و ما بقی اموال کما فرض اللّه به ورّاث مى‌رسد.

جواب: انسان در مال خود مختار است اگر بر اداء حقوق الهی موفّق شود و همچنين حقّ النّاس بر او نباشد آنچه در کتاب وصيّت بنويسد و اقرار و اعتراف نمايد مقبول بوده و هست. قد اذن اللّه له بان يفعل فيما ملّکه اللّه کيف يشآء.

٧٠- سؤال: وضع خاتم که در کتاب اقدس نازل شده مخصوص کبار است يا صغار هم داخلند. ٦۳

جواب: مخصوص کبار است و همچنين صلات ميّت آن هم مخصوص کبار است.