رسالهٴ ﴿سؤال و جواب﴾

سؤال و جواب (۸۱-٩٠)

۸۱- سؤال: صلات ثالث را نشسته بايد به جا آورد يا ايستاده.

جواب: القيام مع الخضوع اولی و احب.

۸۲- سؤال: صلات اولی را که می‌فرمايد هر هنگام و هر وقت که انسان در خود حالت اقبال و خضوع مشاهده نمايد به عمل آورد در شب و روزی يک بار يا ازمنه ديگر حکمش چگونه است.

جواب: در شب و روزی يک بار کافی است هذا ما نطق به لسان الامر.

۸۳- سؤال: از تعيين بکور و زوال و اصيل.

جواب: حين اشراق الشّمس و الزّوال و الغروب و مهلت صلات صبح الی زوال و من الزّوال الی الغروب و من الغروب الی ساعتين الامر بيد اللّه صاحب الاسمين.

۸٤- سؤال: قران با مشرکين جايز است يا نه.

جواب: اخذ و عطا هر دو جايز هذا ما حکم به اللّه اذ استوی علی عرش الفضل و الکرم. ٦٧

۸٥- سؤال: از وقت نماز ميّت قبل از دفن و يا بعد از آن و توجّه به قبله لازم است يا نه.

جواب: اداء صلات قبل از دفن و امّا القبلة "اينما تولّوا فثمّ وجه الله".

۸٦- سؤال: در زوال که وقت دو نماز است يکی شهادت حين زوال و يکی نماز ديگر که در زوال و بکور و آصال بايد کرده شود اينهم دو وضو لازم دارد و يا آنکه در اين مورد مخصوص يک وضو کافی است.

جواب: تجديد لازم نه.

۸٧- سؤال: در مهر اهل قری که فضّه تعيين شده به اعتبار زوج است يا زوجه و يا هر دو و در صورت اختلاف که يکی شهری و ديگری از قری باشد چه بايد کرد.

جواب: مهر به اعتبار زوج است اگر از اهل مدن است ذهب و اگر از اهل قری است فضّه.

۸۸- سؤال: ميزان شهری و دهاتی به چه حد است. هرگاه شهری هجرت به ده نمايد و يا دهاتی هجرت به شهر کند و قصد ٦۸ توطّن نمايد حکمش چگونه است. و کذلک محلّ تولّد ميزان است يا نه.

جواب: ميزان توطّن است هر جا وطن نمايد مطابق حکم کتاب رفتار شود.

۸٩- سؤال: در الواح الهيّه نازل شده هرگاه کسی مالک شود معادل نوزده مثقال ذهب را بايد حق اللّه را از آن ادا نمايد. بيان شود از نوزده چه قدر داده شود.

جواب: حکم اللّه در صد نوزده معيّن شده از آن قرار حساب نمايند معلوم می‌شود بر نوزده چه مقدار تعلّق مى‌گيرد.

٩٠- سؤال: هرگاه مال از نوزده تجاوز نمايد بايد به نوزده ديگر برسد يا بر زياده هم تعلّق می‌گيرد.

جواب: هر چه بر نوزده بيفزايد حقوق تعلّق نمی‌گيرد الّا به نوزده ديگر برسد.