فهرست مندرجات

جزوه تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب اقدس

١- توجّه به حضرت عبدالبهاء
٢- ارجاع امور به آن حضرت
١- صلات
٢- صوم
٣- احکام احوال شخصيّه
٤- ساير احکام و حدود و خطابات نصحيّه