يادداشت‌ها و توضيحات

شمارهٴ (۱۱۱_۱۲٠)

۱۱۱_ الكليم ‹بند ٨٠›

در عرف مسلمين و يهود حضرت موسی به لقب کليم ملقّب گرديده‌اند. جمال اقدس ابهی می‌‌فرمايند: هذا يوم فيه فازت الآذان باصغآء ما سمع الکليم فی الطّور.

۱۱۲_ الطّور ‹بند ۸٠›

طور نام کوهی است که در آنجا احکام الهی بر حضرت موسی نازل شد.

۱۱۳_ الرّوح ‹بند ۸٠›

روح از القاب حضرت مسيح است که در آثار اسلامی و بهائی به کار برده شده است. ١٨۲

۱۱٤_ سرع كوم الله ... و صاح الصّهيون ‹بند ۸٠›

کرمل يا کوم اللّه کوهی است در اراضی مقدّسه. مقام اعلی و مرکز جهانی اداری بهائی در دامنه اين کوه قرار گرفته است. صهيون تپّه‌ای است در اورشليم و جائی است که طبق روايات متداوله مقبره حضرت داود در آنجا واقع است. صهيون اشاره به شهر مقدّس اورشليم است.

۱۱٥_ السّفينة الحمرآء ‹بند ۸٤›

مقصد از سفينه حمراء امر جمال اقدس ابهی است که حضرت اعلی در قيوّم الاسماء آن را به اين اسم ستوده‌اند. راکبين اين سفينه جمع اهل بهاء می‌باشند.

۱۱٦_ يا ملك النّمسة كان مطلع نور الاحديّة فى سجن عكآء اذ قصدت المسجد الاقصى ‹بند ۸٥›

فرانسوا ژوزف (١٩١٦ _ ١٨٣٠) امپراطور اطريش و پادشاه مجارستان در سال ١٨٦٩ برای زيارت به اورشليم عزيمت کرد. او در مدّت اقامتش در اراضی مقدّسه کوششی ننمود که در باره حضرت بهاءاللّه که در آن زمان در مدينه عکّا مسجون بودند استفساری نمايد و اين فرصت را از دست داد. ١٨۳ در قرآن مجيد ذکر مسجد اقصی آمده است و مسجدی به همين نام در اورشليم در محلّی که به جبل الهيکل معروف گرديده بنا شده است.

۱۱٧_ يا ملك برلين ‹بند ۸٦›

قيصر ويليام اول (ويلهلم فردريک لودويگ، ١٨٨٨ _ ١٧٩٧)، هفتمين پادشاه پروس، در ژانويه سال ١٨٧١، پس از غلبه آلمان بر فرانسه در جنگ فرانسه و پروس، در قصر ورسای در فرانسه رسماً به عنوان اولين امپراطور آلمان تعيين گرديد.

۱۱۸_ من كان اعظم منك شأناً و اكبر منك مقاماً ‹بند ۸٦›

اين آيه اشاره است به ناپليون سوم (١٨٧٣ _ ١٨٠٨)، امپراطور فرانسه که به عقيده بسياری از مورّخين در عصر خود بزرگترين پادشاه دنيای غرب شمرده می‌شد.
حضرت بهاءاللّه دو لوح مهيمن خطاب به ناپليون سوم نازل فرمودند. در لوح دوم در مقام اخطار و انذار صريحاً به او می‌‌فرمايند: بما فعلت تختلف الامور فی مملکتک و يخرج الملک من کفّک ... و تأخذ الزّلازل کلّ ١٨٤ القبائل فی هناک.
هنوز يک سال از اين اخطار نگذشته بود که ناپليون سوم در سال ١٨٧٠ در جنگ سِدان به دست قيصر ويلهلم اول شکست فاحشی خورد و به انگلستان تبعيد و سه سال بعد در آنجا وفات نمود.

۱۱٩_ يا معشر الرّوم ‹بند ۸٩›

در خاور ميانه کلمه روم به طور کلّی برای معرّفی قسطنطنيّه و تمام امپراطوری روم شرقی به کار می‌رفت، شهر بيزانتيوم و حکومت آن و متعاقباً امپراطوری عثمانی نيز به همين اسم معروف شد.

۱۲٠_ يا ايّتها النّقطة الواقعة فى شاطى البحرين ‹بند ۸٩›

اين آيه اشاره است به قسطنطنيّه که امروز به اسلامبول معروف است. مدينه اسلامبول بزرگترين شهر و بندر ترکيّه است و در کنار تنگه بُسْفُر که طول آن ٣١ کيلومتر و دريای سياه و دريای مرمره را بهم متّصل می‌نمايد واقع شده است.
قسطنطنيّه از ١٤٥٣ تا ١٩٢٢ پايتخت امپراطوری عثمانی بود. در زمان اقامت جمال مبارک در اين شهر سلطان جابر عبدالعزيز، ١٨٥ بر تخت سلطنت جالس بود. سلاطين عثمانی خليفه و پيشوای مسلمانان سنّی بودند. حضرت بهاءاللّه سقوط خلافت را پيش‌بينی فرمودند و در سنه ١٩٢٤ خلافت منقرض گرديد.