كتاب اقدس | اقدس


مقدّمه سايت (صفحه اول)

كتاب اقدس، أم الكتاب ديانت بهائى است که از قلم مبارك حضرت بهاءالله و به زبان عربی نازل شده است. اين کتاب جوهر آثار بهائی و شامل حدود و احکام و نصائح اخلاقی می‌باشد و مؤسّساتی را پايه ريزی نموده که درآينده نظمی جهانی مبتنی بر مبادی روحانی و اخلاقی ايجاد خواهند کرد. اين کتاب،يکی از آثار حضرت بهاءالله است که مجموعه آنها بالغ بر صد مجلّد می‌گردد. اين آثار مواضيع متعدّدی مانند احکام و مبادی مربوط به سلوک فرد و جامعه و نوشتجات عرفانی در ارتقاء و سير جاودانی ارواح به سوی خداوند را شامل می‌گردد. آثار قلمی حضرت باب و الواح وتبيينات حضرت عبدالبهاء و تواقيع وتفاسير حضرت شوقى افندى نيز در نظر بهائيان از آثار مقدّسه محسوب می‌گردد. در عين حال بهائيان کتاب مقدّس (انجيل وتورات) و قرآن کريم و کتب مقدّسه سائر اديان آسمانی را نيز در زمره آثار مقدّسه می‌شمرند.

اين سايت، با استناد به نسخه کتاب اقدس چاپ سال ۱۹۹۲ تهيه شده است. نسخه ای که شاملمتناين کتاب مبارک و برخی ديگر از آثار حضرت بهاءالله که از ملحقات اين کتاب به شمار می‌آيند، و همچنين رساله سؤال وجواب و خلاصه أحکام کتاب أقدس و أوامر آن و شرحی بر آيات آن و همچنينيک فهرست عمومی می‌باشد.

اين سايت، با استناد به نسخه کتاب اقدس چاپ سال ۱۹۹۲ تهيه شده است. نسخه ای که شامل متن اين کتاب مبارک و برخی ديگر از آثار حضرت بهاءالله که از ملحقات اين کتاب به شمار می‌آيند، و همچنين رساله سؤال وجواب و خلاصه أحکام کتاب أقدس و أوامر آن و شرحی بر آيات آن و همچنين يک فهرست عمومی می‌باشد.

تلاوت آيات الهي

شكى نيست كه تلاوت آيات الهى بلحن خوش أرواح را به عوالم روحانى لامتناهى صعود و پرواز ميدهد و قلوب و أفكار را تازه و خرم مينمايد. بنا بر اين حضرت بهاءالله تشويق نمودند كه آيات و كلمات الهى به ألحان خوش تلاوت شود، چنانچه كه در كتاب أقدس (بند ۱۱۶) آمده قوله العزيز:

والّذين يتلون ايات الرّحمن باحسن الالحان اولئك يدركون منها ما لا يعادله ملكوت ملك السّموات والارضين. وبها يجدون عرف عوالمي الّتي لا يعرفها اليوم الاّ من اوتي البصر من هذا المنظر الكريم. قل انّها تجذب القلوب الصّافية الى العوالم الرّوحانيّة الّتي لا تعبّر بالعبارة ولا تشار بالاشارة طوبى للسّامعين.

در ديانت بهائى روش خاصى جهت تلاوت آيات الهى بلحن خوش تعيين نشده، بنا بر اين بهر لحنى كه دل و جان را باهتزاز آورد آن محبوبتراست. در اين سايت جهت شنودگان عزيز آياتى از كتاب مستطاب أقدس كه بلحن حجازى تلاوت شده درج گرديده است و در آينده تلاوتهاى ديگرى نيز اضافه خواهد شد.


ستودن:

حضرت بهاءالله دركتاب أقدس ميفرمايند:

... لا تزنوا كتاب الله بما عندكم من القواعد والعلوم ...

توجه بازديدكنندگان محترم اين سايت را باين مطلب جلب ميكنيم كه آيات تلاوت شده بلحن حجازى را كه در اين بخش ملاحظه ميفرمائيد توسط يكى از بانوان محترم بهائى انجام گرديده است بدون هيچگونه ادعايى از طرف ايشان كه آيات را كاملا با نطق صحيح و دقيق و خالى از اشتباه تلاوت نموده‌ است، و اين سايت كه بدرج آن مبادرت نموده هيچ گونه ادعائى بكامل بودن آن ندارد. همان كافى است كه شخص نهايت سعى و كوشش خود را براى رسيدن بكمال مينمايد، بنا براين قابل ستايش است.