ديباچه


حضرت ولىّ امراللّه در سنه ١٩۵٣ ميلادی تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب مستطاب اقدس را يکی از اهداف نقشه ده ساله معيّن فرموده تحقّق آن را شرط لازم برای ترجمه کتاب اقدس به لسان انگليسی مقرّر داشتند. آن حضرت بنفسه به اين مشروع جليل اقدام فرمودند ولی قبل از اتمامش صعود مبارک واقع شد. لذا متعاقباً بر اساس همان تلخيص کار تدوين ادامه يافت و آن جزوه در سنه ١٩٧٣ طبع و منتشر گرديد. محتويات آن جزوه علاوه بر تلخيص احکام مبارکه و توضيحات لازمه شامل مجموعه‌ای از آيات کتاب مستطاب اقدس است که به قلم حضرت ولىّ امراللّه ترجمه گشته و قبلاً در کتب سايره به طبع رسيده است. تدوين و تلخيص احکام مبارکه در جزوه مذکور بر اساس آيات کتاب مستطاب اقدس و متمّم آن سفر جليل يعنی رساله (سؤال و جواب) مبتنی می‌باشد. در سنه ١٩٨۶ بيت العدل اعظم مقرّر داشتند که ترجمه متن کامل کتاب اقدس به زبان انگليسی حال ميسّر بلکه ضروری است و تحقّق اين مشروع را در زمره اهداف نقشه شش ساله (١٩٩٢ - ١٩٨۶) محسوب داشتند و چون اين سفر جليل به زبان انگليسی ترجمه گردد متعاقباً به السنه ديگر نيز ترجمه خواهد شد.


البتّه نظر به عظمت و اهميت کتاب مستطاب اقدس شايسته است که آياتش به نحوی عرضه شود که با روانی و سلاست تلاوت گردد و روح و ريحان بخشد و از پاورقی‌های معمول در کتب علمی احتراز شود. وليکن برای مساعدت به خوانندگان که بتوانند به سهولت سير در متن کتاب نمايند و مطالب متنوّعه‌اش را دريابند ترجمه انگليسی اين کتاب آسمانی بر خلاف نسخه اصلی عربی به فقراتی تقسيم و اين فقرات شماره‌بندی گرديده تا هم مراجعه به مطالب و تهيّه فهارس سهل و آسان شود و هم مراجع فقرات کتاب، در ترجمه ديگر زبانها که بعداً منتشر می‌گردد يکسان باشد.


در اين مجلّد بعد از متن کتاب مستطاب اقدس مجموعه مختصری از آثار قلم اعلی که از ملحقات آن سفر جليل است علاوه شده و متعاقباً رساله (سؤال و جواب) درج گرديده است (ترجمه اين رساله برای اولين بار با متن انگليسی کتاب اقدس منتشر گرديده ‌است). طبق بيان حضرت ولىّ امراللّه ترجمه انگليسی کتاب اقدس بايد همراه با حواشی و توضيحات مفصّله باشد. در تهيّه اين توضيحات سعی گرديده تا نکات مبهمه برای کسانی که به زبان عربی آشنائی ندارند توضيح داده شود و نيز نکاتی که به علل مختلفه محتاج به توضيحات مخصوصه باشد تشريح گردد. ولی منظور از اين توضيحات منحصراً شرح مطالب لازم و ضروری است نه توضيح و تشريح کامل و جامع آيات اين کتاب مستطاب.


در اين مجلّد مبحث (يادداشتها و توضيحات) بعد از جزوه (تلخيص و تدوين حدود و احکام) قرار گرفته و مطالب متعاقب يکديگر شماره گذاری گرديده است و در رأس هر يک از (يادداشتها) قسمتی از آيات مبارکه کتاب مستطاب اقدس که شماره‌بندی شده و مربوط به آن مطلب است درج گرديده تا مراجعه متقابل بين فقرات کتاب اقدس و يادداشتها آسان شود و اگر خواننده مايل باشد بتواند بدون مراجعه به متن کتاب مستقلّاً به مطالعه متن توضيحات بپردازد. اميد چنان است که به اين ترتيب احتياجات مختلفه خوانندگان که اذواق و اميالشان متفاوت است برآورده شود.
دسترسی به کلّيه مواضيع مندرجه در اين مجلّد از طريق فهرست ميسّر است.


حضرت ولىّ امراللّه در کتاب قرن بديع (گاد پاسز بای) که حاوی تاريخ قرن اول بهائی است اهميت و خصوصيات کتاب مستطاب اقدس و مطالب مندرجه متنوّعه اش را واضحاً مجسّم و توصيف فرموده‌اند. بيانات مبارکه در اين مورد در فصل مخصوص پس از (مقدّمه) کتاب درج گرديده است. جزوه (تلخيص و تدوين حدود و احکام) که در اين مجلّد مجدّداً طبع گرديده وسيله ديگری است که خواننده را مجملاً از محتويات کتاب اقدس مطّلع می‌سازد.