جزوه تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب اقدس


فهرست مندرجات

جزوه تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب اقدس

الف - تعيين حضرت عبدالبهاء به عنوان جانشين حضرت بهاءاللّه و مبيّن تعاليم مبارکه آن حضرت

١- توجّه به حضرت عبدالبهاء
٢- ارجاع امور به آن حضرت

ب - پيش‌بينی مؤسّسه ولايت امر
ج - مؤسّسه بيت العدل

د - احکام و حدود و خطابات نصحيّه

١- صلات
٢- صوم
٣- احکام احوال شخصيّه
٤- ساير احکام و حدود و خطابات نصحيّه

ﻫ - تذکّرات و عتابها و انذارات مخصوصه
و - مواضيع متفرقه