شرايط استفاده


اين سايت توسط يک فرد بهائی اداره می‌شود. دستيابی به محتوای کتاب اقدس نيز از طريق سايت "کتابخانه مراجع و آثار بهائی" حاصل شده و بالطّبع مشمول مقررات همان سايت می باشد و اين مقررات به شرح ذيل می باشد:

با استفاده از اين سايت، شما قبول ميکنيد که از شرايط و دستورالعمل‌ها "مقررات استفاده" و کاردانى اطلاعات خصوصى پيروى نمائيد و خود را متعهد به اجراى اين مقررات بدانيد. مقررات استفاده و کاردانى اطلاعات خصوصى ممکن است هر زمان و بدون اطلاع قبلى تغيير يابد.

مشروط به رعايت مقررات زير شما ميتوانيد متن کتابها و هرگونه اطلاعات موجود ديگر در اين سايت "محتوا" را به صورت کامل و يا بخشى از آن را آزادانه نسخه بردارى، چاپ، ايميل، توزيع، دانلود و يا آپلود کنيد، آن را به نمايش بگذاريد و يا مخابره کنيد:

١- اطلاعيه مربوط به حقوق مالکيت انحصارى محتوا و نيز مأخذ آن بايد پيوست محتوا باشد؛

٢- به استثناى تغيير قلم و يا ظاهر متن، محتوا را تحت هيچ شرايطى نبايد تغيير داد؛

٣- محتوا بايد صرفاً براى مقاصد غير تجارى مورد استفاده قرار گيرد.

هرچند اجازه عمومى براى استفاده و تکثير محتواى اين سايت بصورت آزادانه داده شده است اما جامعه بين‌ المللى بهائى تمامى حقوق انحصارى و مالکيت محتوا را بر اساس قوانين ملى و بين ‌المللى مربوطه براى خود محفوظ نگاه ميدارد.

براى کسب اجازه به منظور چاپ، انتقال، نمايش و يا هرگونه استفاده ديگر از محتواى اين سايت براى مقاصد تجارى با ما تماس: