جزوه تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب اقدسجزوه تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب اقدس

الف - تعيين حضرت عبدالبهاء به عنوان جانشين حضرت بهآءاللّه و مُبيّن تعاليم مبارکه آن حضرت

١- اهل بهاء مأمورند که به ”من أراده الله الّذي انشعب من هذا الاصل القديم“ توجّه نمايند.
٢- اهل بهاء مأمورند آنچه از آثار مبارکه را که از درکش عاجزند به ”الفرع المنشعب من هذا الاصل القويم“ رجوع کنند.