جزوه تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب اقدسجزوه تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب اقدس

ب - پيش‌بينی مؤسّسه ولايت امر