جزوه تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب اقدسجزوه تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب اقدس

ﻫ - تذکّرات و عتابها و انذارات مخصوصه خطاب به:
۱. عموم اهل عالم
۲. معشر ملوک
۳. معشر علماء دين
٤. امراء امريکا و رؤساء جمهور آن
٥. ويلهلم اول، پادشاه پروس
٦. فرانسوا ژوزف، امپراطور اطريش
٧. اهل بيان
۸. اعضاء پارلمانهای عالم