رساله سؤال وجواب

جواب: اگر دفينه يافت شود يک ثلث حقّ نفسی است که يافته و دو ثلث ديگر را رجال بيت عدل در مصالح عموم عباد صرف نمايند و اين بعد از تحقّق بيت عدل است و قبل از آن به نفوس امينه در هر بلد و ديار راجع انّه لهوالحاکم الامر العليم الخبير.

جواب: حکم اللّه آنکه ملکی که انتفاع آن مقطوع است يعنی نفعی از آن حاصل نمی‌شود حقوق بر آن تعلّق نمی‌گيرد انّه لهو الحاکم الکريم.

جواب: مقصود بلاد بعيده بوده، اين اقاليم طول و غير آن ساعات قليله و اين خارج از حکم است.

در لوح ابا بديع اين آيه مبارکه نازل "انّا کتبنا لکلّ ابن خدمة ابيه کذلک قدّرنا الامر فی الکتاب".

در لوحی از الواح نازل قوله تعالی "يا محمّد وجه قدم به تو متوجّه و ترا ذکر می‌نمايد و حزب اللّه را وصيّت می‌فرمايد به تربيت اولاد. اگر والد در اين امر اعظم که از قلم مالک قدم در کتاب اقدس نازل شده غفلت نمايد حق پدری ساقط شود و لدی اللّه از مقصّرين محسوب طوبی از برای نفسی که وصايای الهی را در قلب ثبت نمايد و به او متمسّک شود انّه يأمر العباد بما يؤيّدهم و ينفعهم و يقرّبهم اليه و هو الامر القديم".

هواللّه تعالی شأنه العظمة و الاقتدار
جميع انبيا و اوليا از نزد حقّ جلّ جلاله مأمور بوده‌اند که اشجار وجود انسانی را از فرات آداب و دانائی سقايه نمايند تا از کل ظاهر شود آنچه که در ايشان به نفس ايشان من عند اللّه وديعه گذاشته شده. هر درختی را ثمری مشهود چنانچه مشاهده می‌شود. شجر بی ثمر لايق نار است و مقصود از آنچه فرموده‌اند و تعليم داده‌اند حفظ مراتب و مقامات عالم انسانی بوده طوبی از برای نفسی که در يوم الهی به اصول اللّه تمسّک جست و از قانون حقيقی انحراف نجست. اثمار سدره وجود امانت و ديانت و صدق و صفا و اعظم از کل بعد از توحيد حضرت باری جلّ و عزّ مراعات حقوق والدين است. در جميع کتب الهی اين فقره مذکور و از قلم اعلی مسطور ان انظر ما انزله الرّحمن فی الفرقان قوله تعالی "و اعبدوا اللّه و لا تشرکوا به شيئاً و بالوالدين احسان" ملاحظه نمائيد احسان به والدين را با توحيد مقترن فرموده طوبی لکلّ عارف حکيم يشهد و يری و يقرء و يعرف و يعمل بما انزله اللّه فی کتب القبل و فی هذا اللّوح البديع.

در لوحی از الواح نازل قوله تعالی "و درباره زکات هم امر نموديم کما نزل فی الفرقان عمل نمايند"