فهرست كلّىفهرست كلّى ض

ضرب (زدن)، بند ٥٦، ۱٤۸، ص ٩٦

       تعيين حدّ جريمه، ى ۸۱

ضيافت نوزده روزه، بند ٥٧، س ٤۸، ى ۸۲، ص ۲٦، ٩٤