فهرست كلّىفهرست كلّى ک

كأس، بند ۱۳٥

كاف و راء، به ارض كاف و راء رجوع شود

كاف و نون، اقتران (كُن)، بند ۱٧٧، ى ۱۸۸

كتاب الله (كتب الله)، بند ٦، ۳٦، ٩٩، ۱۲٧، ۱٦۳، ۱٦٥

كتاب عهد قديم، ى ۱

كتّان، به قطن رجوع شود

كتك زدن، به ضرب رجوع شود

كرسى (ج كراسى)، بند ۱٥٤

كرمان (ارض كاف و راء )، بند ۱٦٤، ى ۱٧٦، ۱٧٧، ص ۲۸، ۱٠۳

كريشنا، حضرت، ى ۱٦٠

كريم (حاجى محمّد كريم خان كرمانى)، بند ۱٧٠، ى ۱۸۲، ص ۱٠۳

كسالت، بند ۱٤٩

كسب  و كار، بند ۳۳، ۱٤٧، ى ٥٦

كسر حدودات، بند ۲

كفش كَن، بند ۳٦، ى ٥٩

كفن و دفن، بند ۲۸، ۱۲۸، ۱۳٠، س ٩، ٧٠، ٥٦، ى ٤٧، ۱۲٥، ۱٤٩، ۱٥۱

كلمه، بند ٤، ۱٦٩

كلمة الله، بند ۱٠٥

كلمه الهى، ارتفاع، بند ۳۸

كلمه علي، بند ۱٤۳

كليم، بند ۸٠، ى ۱۱۱

كنز (ج كنوز)، بند ۱٥، ۳٩، ۱٠٩

كنز، مفتاح، بند ۱٥

كنز الله، بند ۱۸٥

كنز مكنون (حبّ مكنون)، بند ۱٥، ى ۲۳

كوثر حيوان، بند ٧۳

كوم الله (كرمل)، بند ۸٠، ى ۱۱٤

كوه طور، به طور رجوع شود