فهرست كلّىفهرست كلّى گ

گدائى و حرمت اعطا به گدا، بند ۱٤٧، ى ۱٦۲، ص ٩٥

گرگ، به ذئاب رجوع شود

كلاب، بند ٧٦

گناه، توبه از، بند ٤٩، ص ۲٦

گندم پاك كن، به محمّد جعفر اصفهانى، ملاّ، رجوع شود