فهرست كلّىفهرست كلّى پ

پادشاهان، معشر، بند ٧۸، ۸۱، ۸۲، ۸٧

پادشاهى كه به نصرت امر قيام نمايد، بند ۸٤

پاكيزگى لباس، بند ٧٤، ٧٦، ى ۱٦٧، ص ۱٠۱

پدر، به اب رجوع شود

پسر، به ابن رجوع شود

پيشوائى مذهبى، حرفه، ص ۱۲، ۲٦، ٩٥