فهرست كلّىفهرست كلّى چ

چهار زانو نشستن، بند ۱٤، ى ۲۲