يادداشت‌ها و توضيحات

در عرف مسلمين و يهود حضرت موسی به لقب کليم ملقّب گرديده‌اند. جمال اقدس ابهی می فرمايند: هذا يوم فيه فازت الآذان باصغآء ما سمع الکليم فی الطّور.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۸٠

طور نام کوهی است که در آنجا احکام الهی بر حضرت موسی نازل شد.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۸٠

روح از القاب حضرت مسيح است که در آثار اسلامی و بهائی به کار برده شده است.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۸٠

کرمل يا کوم اللّه کوهی است در اراضی مقدّسه. مقام اعلی و مرکز جهانی اداری بهائی در دامنه اين کوه قرار گرفته است. صهيون تپّه‌ای است در اورشليم و جائی است که طبق روايات متداوله مقبره حضرت داود در آنجا واقع است. صهيون اشاره به شهر مقدّس اورشليم است.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۸٠

مقصد از سفينه حمراء امر جمال اقدس ابهی است که حضرت اعلی در قيوّم الاسماء آن را به اين اسم ستوده‌اند. راکبين اين سفينه جمع اهل بهاء می باشند.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۸۴

فرانسوا ژوزف (١٩١۶-١٨٣٠) امپراطور اطريش و پادشاه مجارستان در سال ١٨۶٩ برای زيارت به اورشليم عزيمت کرد. او در مدّت اقامتش در اراضی مقدّسه کوششی ننمود که در باره حضرت بهاءاللّه که در آن زمان در مدينه عکّا مسجون بودند استفساری نمايد و اين فرصت را از دست داد. در قرآن مجيد ذکر مسجد اقصی آمده است و مسجدی به همين نام در اورشليم در محلّی که به جبل الهيکل معروف گرديده بنا شده است.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۸۵

قيصر ويليام اول (ويلهلم فردريک لودويگ، ١٨٨٨-١٧٩٧)، هفتمين پادشاه پروس، در ژانويه سال ١٨٧١، پس از غلبه آلمان بر فرانسه در جنگ فرانسه و پروس، در قصر ورسای در فرانسه رسماً به عنوان اولين امپراطور آلمان تعيين گرديد.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۸۶

اين آيه اشاره است به ناپليون سوم (١٨٧٣-١٨٠٨)، امپراطور فرانسه که به عقيده بسياری از مورّخين در عصر خود بزرگترين پادشاه دنيای غرب شمرده می شد.
حضرت بهاءاللّه دو لوح مهيمن خطاب به ناپليون سوم نازل فرمودند. در لوح دوم در مقام اخطار و انذار صريحاً به او می فرمايند: بما فعلت تختلف الامور فی مملکتک و يخرج الملک من کفّک... و تأخذ الزّلازل کلّ القبائل فی هناک.
هنوز يک سال از اين اخطار نگذشته بود که ناپليون سوم در سال ١٨٧٠ در جنگ سِدان به دست قيصر ويلهلم اول شکست فاحشی خورد و به انگلستان تبعيد و سه سال بعد در آنجا وفات نمود.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۸۶

در خاور ميانه کلمه روم به طور کلّی برای معرّفی قسطنطنيّه و تمام امپراطوری روم شرقی به کار می رفت، شهر بيزانتيوم و حکومت آن و متعاقباً امپراطوری عثمانی نيز به همين اسم معروف شد.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۸٩

اين آيه اشاره است به قسطنطنيّه که امروز به اسلامبول معروف است. مدينه اسلامبول بزرگترين شهر و بندر ترکيّه است و در کنار تنگه بُسْفُر که طول آن ٣١ کيلومتر و دريای سياه و دريای مرمره را بهم متّصل می نمايد واقع شده است.
قسطنطنيّه از ١۴۵٣ تا ١٩٢٢ پايتخت امپراطوری عثمانی بود. در زمان اقامت جمال مبارک در اين شهر سلطان جابر عبدالعزيز، بر تخت سلطنت جالس بود. سلاطين عثمانی خليفه و پيشوای مسلمانان سنی بودند. حضرت بهاءاللّه سقوط خلافت را پيش بينی فرمودند و در سنه ١٩٢۴ خلافت منقرض گرديد.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۸٩