يادداشت‌ها و توضيحات

صلات ميّت از چند فقره تشکيل شده. يک فقره آن عبارت از تکرار شش مرتبه تکبير "اللّه ابهی" است. بعد از اداء هر تکبير يکی از شش آيه‌ای که مخصوص اين صلات نازل شده نوزده بار تلاوت می گردد. اين آيات با آيات صلات ميّت که حضرت نقطه اولی در کتاب مبارک بيان نازل فرموده‌اند تطابق کامل دارد. جمال اقدس ابهی مناجاتی به اول اين فقرات اضافه فرموده‌اند.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۸

پيروان بعضی از اديان گذشته بر اين عقيده‌اند که اگر موی برخی از حيوانات و يا بعضی اشياء معيّن ديگر همراه نمازگزار يا بر لباس او باشد سبب بطلان نماز می گردد. حضرت نقطه اولی در کتاب مبارک بيان عربی می فرمايند که اين اشياء مبطل صلات نيست و جمال مبارک اين مطلب را در آيه فوق تأييد فرموده‌اند.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ٩

جمال اقدس ابهی در تعيين سنّ بلوغ شرعی می فرمايند: بلوغ در سال پانزده است نساء و رجال در اين مقام يکسان است (سؤال و جواب، فقره ۲٠). برای اطّلاع از جزئيّات مربوط به مدّت ايّام صيام به يادداشت شماره ۲۵ مراجعه شود.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ١٠

کسانی که بر اثر بروز مرض يا کبر سنّ ضعف بر آنان مستولی شده باشد از صوم و صلات معافند. جمال مبارک می فرمايند: از برای صوم و صلات عنداللّه مقامی است عظيم ولکن در حين صحّت فضلش موجود و عند تکسّر عمل به آن جايز نه (سؤال و جواب، فقره ٩۳). در تعيين سنّ هرم می فرمايند: نزد اهل بهاء تجاوز از سبعين است (سؤال و جواب، فقره ٧۴). حضرت ولىّ امراللّه در اين مورد فرموده‌اند که هر شخصی به سنّ هرم رسد، چه مبتلا به ضعف باشد چه نباشد، مطلقاً مشمول عفو است. معافيت از صوم به طبقات خاصّ ديگری نيز اعطاء شده که صورت آن در جزوه ﴿تلخيص و تدوين حدود و احکام﴾، قسمت د، ۵-٢مندرج است. برای اطّلاعات بيشتر در اين باره به يادداشتهای شماره ۲٠، ۳٠ و ۳۱ مراجعه شود.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ١٠

سجود در اديان گذشته غالباً از آداب لازمه صلات محسوب می شود. در کتاب مبارک بيان عربی حضرت نقطه اولی به مؤمنين دوره بيان فرموده بودند که پيشانی خود را در وقت سجود بر بلور نهند. همين طور در اسلام در مورد اشيائی که بر آن سجده جايز است شرايط و قواعدی معمول است. جمال اقدس ابهی همه اين محدوديتها را ملغی نموده تصريح می فرمايند که سجود بر هر شیء پاکی جايز است.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ١٠

وضو عبارت است از شستن دست و صورت به نيّت اداء نماز. اگر آب يافت نشود بايد آيه ای مخصوص که برای اين منظور نازل گرديده پنج مرتبه تکرار شود. برای اطّلاعات کلّی در باره وضو به يادداشت شماره ۳۴ مراجعه شود. حکم تيمّم در صورت عدم وجود آب در ادوار پيشين سابقه دارد و در قرآن کريم و کتاب مبارک بيان عربی نيز نازل شده است.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ١٠

اين حکم مربوط به نقاطی است که در اماکن بعيده شمالی يا جنوبی واقع و طول و مدّت شب و روز در آن نقاط تفاوت بسيار دارد (سؤال و جواب، فقرات ۶۴ و ۱٠۳). اين حکم شامل صوم نيز می شود.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ١٠

ماز آيات در بين مسلمين معمول است، در مواقع حدوث وقايع طبيعی از قبيل زلزله، کسوف و خسوف و ديگر پديده‌هائی که موجب خوف است و آنها را از آفات سماويّه محسوب می دارند اين نماز را ادا می کنند. لزوم برگزاری اين نماز را جمال اقدس ابهی ملغی و به جايش آيه العظمة للّه ربّ ما يری و ما لا يری ربّ العالمين را نازل فرموده‌اند. تلاوت اين آيه از واجبات نيست (سؤال و جواب، فقره ۵۲).
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۱۱

حکم نماز جماعت، مثل صلاتی که در اسلام معمول است و مردم روزهای جمعه در مسجد به امام جماعت اقتدا می نمايند، در امر بهائی منسوخ و تحريم گرديده است. تنها نماز جماعتی که در اين امر حکمش نازل شده صلات ميّت است (يادداشت شماره ۱٠). اين صلات را يکی از حضّار، بدون آنکه توجّه به سمت مخصوصی داشته باشد، تلاوت می کند و سايرين ساکت ايستاده استماع می نمايند. در موقع اداء اين صلات توجّه به قبله لازم نيست (سؤال و جواب، فقره ۸۵). هر يک از نمازهای سه گانه که اداء آن در طول مدّت شبانه روز فرض است انفرادی برگزار می شود نه به طور جماعت.
برای تلاوت ساير ادعيه نيز در امر بهائی هيچ طريق خاصّی وجود ندارد. احبّاء مختارند ادعيه غير مفروض را چه در اجتماعات و چه در تنهائی به نحو دلخواه تلاوت نمايند. در اين خصوص حضرت ولىّ امراللّه می فرمايند:
... گر چه ياران مختارند که در اين مورد طبق تمايلات خود عمل نمايند ... بايد بسيار مراقب باشند که هر طريقی را که اتّخاذ می نمايند حالت تصلّب پيدا نکند و به صورت آداب مرسومه در نيايد. اين نکته‌ای است که احبّاء بايد هميشه در نظر داشته باشند که مبادا از طريق واضحی که در تعاليم مبارکه ارائه شده منحرف گردند. (ترجمه)
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۱۲

معافيت از صوم و صلات در مواقع عادت ماهيانه به نساء اعطاء گرديده. در آن ايّام نسوان در عوض اداء صلات يوميّه وضو گرفته (يادداشت شماره ۳٤)، نود و پنج مرتبه آيه سبحان اللّه ذی الطّلعة و الجمال را در يک مرتبه، از ظهر يک روز تا ظهر روز بعد، تکرار می نمايند. سابقه اين حکم در کتاب مبارک بيان عربی موجود است.
در بعضی از اديان قبل، نسوان در موقع عادت ماهيانه از نظر شعاير دينی ناپاک محسوب می شدند و از انجام فرايض صوم و صلات محروم بودند. جمال اقدس ابهی مفهوم شرعی نجس بودن افراد و اشياء را از ميان برداشته‌اند ۱٠۶).
طبق توضيح بيت العدل اعظم معافيت از انجام بعضی از فرايض و وظايف دينی که در کتاب مستطاب اقدس نازل گرديده، همان طور که مفهوم کلمه می رساند، معافيت است نه تحريم. بنا بر اين افراد احبّائی که مشمول معافيت هستند مختارند در صورتی که مايل باشند اين معافيت را منظور ندارند. در عين حال بيت العدل اعظم توصيه می فرمايند که احبّاء در اتّخاذ تصميم حکيمانه قضاوت نمايند و متوجّه باشند که در اعطای چنين معافيتهائی جمال مبارک حکم و مصالحی را منظور داشته‌اند. معافيت از انجام صلات که در اصل مربوط به نماز نه رکعتی بوده همچنان شامل سه نمازی است که جايگزين آن گرديده است.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۱۳