يادداشت‌ها و توضيحات

حضرت ولىّ امراللّه در ﴿گاد پاسز بای﴾ به اين نکته اشاره می فرمايند که حضرت بهاءاللّه سيزده سال از ميرزا يحيی بزرگتر بودند و در ايّام کودکی و بلوغ او را تحت رعايت و دلالت خويش داشتند.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۱۸۴

اين آيه اشاره است به سيّد محمّد اصفهانی که حضرت ولىّ امراللّه او را دجّال امر بهائی خوانده‌اند. سيّد محمّد از نظر اخلاقی منحط و جاه طلب و همان شخصی بود که ميرزا يحيی را اغوا کرد که ادّعای مظهريّت کند و به مخالفت با حضرت بهاءاللّه برخيزد (يادداشت شماره ۱٩٠). سيّد محمّد گر چه از پيروان ميرزا يحيی بود، ولی با جمال مبارک به عکّا تبعيد شد و در آنجا به تحريکات و توطئه های خود بر ضدّ حضرت بهاءاللّه ادامه داد. حضرت ولىّ امراللّه در ﴿گاد پاسز بای﴾ عواملی را که به مرگ او منجر شد تشريح می فرمايند که ترجمه آن از اين قرار است:
چنين معلوم بود که حيات جمال اقدس ابهی را خطری جديد تهديد می نمايد. هر چند هيکل مبارک مکرّراً کتباً و شفاهاً پيروان خويش را قويّاً انذار فرمودند که در مقابله با دشمنان جفاکار هرگز انتقام نجويند و حتّی عرب سرکشی را که به امر مبارک اقبال کرده بود و برای استخلاص مولای محبوبش از مصائب وارده، فکر انتقام در سر می پرورانيد به بيروت روانه فرمودند، با وجود اين تأکيدات، هفت نفر از مجاورين در خفا سه نفر از ستمکاران را که از جمله سيّد محمّد و آقا جان (معروف به کج کلاه) بودند به قتل رساندند.
وحشت و اضطرابی که از اين عمل، جامعه ستمديده ياران الهی را فرا گرفت چنان بود که وصف نتوان کرد. تکدّر و تأثّر قلب اطهر بی نهايت شديد بود چنانکه در لوحی که اندکی بعد از اين واقعه نازل گرديد در باره تأثّرات خويش چنين می فرمايند: "لو اذکر حرفاً منه لتنفطر عنه السّموات و الارضين" و "يندکّ کلّ جبل شامخ رفيع" و در مقام ديگر می فرمايند: "ليس ضرّی سجنی بل عمل الّذين ينسبون انفسهم اليّ و يرتکبون ما ناح به قلبی و قلمی".
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۱۸۴

حضرت بهاءاللّه امر می فرمايند که يک زبان و يک خطّ بين المللی اختيار شود و برای تحقّق اين امر در آثار مبارکه دو مرحله پيش بينی شده است. مرحله اول اختيار يکی از زبانهای متداول يا اختراع زبانی است که بايد علاوه بر زبان مادری در تمام مدارس عالم تدريس شود. جمال مبارک دول عالم را موظّف فرموده‌اند که از طريق پارلمانهای خود قرار اين امر عظيم را بدهند. مرحله ثانی آن است که در مستقبل بعيد يک زبان و يک خط در جميع عالم متداول گردد.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۱۸٩

علامت اول که در آثار جمال مبارک برای بلوغ عالم معيّن شده ظهور صنعت مکنونه است و آن متضمّن کشف طريق کاملی است برای تبديل عناصر و کشف اين صنعت علامت پيشرفت حيرت انگيز علوم و صنايع در آينده ايّام است.
در باره علامت ثانی حضرت ولىّ امراللّه می فرمايند: جمال اقدس ابهی در کتاب اقدس اختيار يک لسان و يک خطّ را برای من علی الارض امر فرموده‌اند. اجرای اين حکم، طبق بيان مبارک، يکی از علائم بلوغ عالم است. (ترجمه)
و نيز در مورد مراحل تحقّق بلوغ عالم اين بيان مبارک حضرت بهاءاللّه سبب مزيد بصيرت است:
از جمله علامت بلوغ دنيا آن است که نفسی تحمّل امر سلطنت ننمايد سلطنت بماند و احدی اقبال نکند که وحده تحمّل آن نمايد. آن ايّام ايّام ظهور عقل است ما بين بريّه.
طبق بيان حضرت ولىّ امراللّه تحقّق بلوغ عالم با وحدت عالم انسانی و تشکيل اتحاديّه جهانی و ايجاد نيروی محرّکه بی سابقه‌ای در حيات روحانی و اخلاقی و عقلانی نوع بشر مقارن است.
- مصدر: كتاب اقدس - بند ۱۸٩